Δικαιολογητικά Αγοραπωλησίας

                                 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ:

1. Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο

2. Α.Φ.Μ & Δ.Ο.Υ.

3. Τίτλος κτήσεως (Συμβόλαιο που αποδεικνύει τον τρόπο που περιήλθε στην κατοχή του το ακίνητο) Αν ο τίτλος κτήσης είναι Γονική Παροχή, Δωρεά ή Κληρονομιά και τα συμβόλαιά τους ή ο θάνατος (σε περίπτωση κληρονομιάς) είναι μετά την 31/12/1994, πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ του γονέα, δωρητή, αποβιώσαντος ότι δεν οφείλεται φόρος ενώ αν είναι πριν την 31/12/1994 επικυρωμένο αντίγραφο των συμβολαίων γονικής παροχής, δωρεάς ή βεβαίωση από τον συμβολαιογράφο που τα συνέταξε και σε περίπτωση κληρονομιάς ληξιαρχική πράξη θανάτου. Επίσης απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του επικαρπωτή αν είχε παρακρατηθεί η επικαρπία και ο επικαρπωτής απεβίωσε & Πιστοποιητικό μεταγραφής

4. Τοπογραφικό Διάγραμμα

5. Άδεια Οικοδομής (αν το ακίνητο κτίσθηκε μετά την 14/3/1983 το αντίγραφο πρέπει να είναι επικυρωμένο)

6. Κατόψεις ορόφων

7. Διάγραμμα Κάλυψης

8. α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι το ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα κατά την τελευταία 5/ετία ή β) αν απέφερε εισόδημα βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι έχει δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας 2/ετίας

9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο πωλητής έχει συμπεριλάβει το ακίνητο στο Ε9 και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεγάλης ακίνητης περιουσίας ή στην περίπτωση που έχει τέτοια υποχρέωση πιστοποιητικό από την ΔΟΥ ότι έχει υποβληθεί η κατά νόμο δήλωση, έχει συμπεριληφθεί η μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία και έχει πληρωθεί ο φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 2459/97.

10. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας ότι ο πωλητής δεν έχει οφειλές προς το Δημόσιο (αν δεν υπάρχουν οφειλές την ενημερότητα μπορεί να την πάρει ο Συμβολαιογράφος)

11. Α. Αν ο πωλητής είναι α) φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα ή β) είναι οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο ή γ) συμμετέχει σε εταιρία οποιασδήποτε μορφής ως μέλος, διαχειριστής, Διευθύνων Σύμβουλος, τότε: Ασφαλιστική Ενημερότητα όπου θα προκύπτει ότι δεν έχει οφειλές προς το ΙΚΑ στην περίπτωση που απασχολεί προσωπικό.

Β. Στην περίπτωση που το κτίσμα έχει ανεγερθεί εντός 10/ετίας βεβαίωση από το ΙΚΑ της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.

Γ. Σε περίπτωση που δεν έχει καμία από τις πιο πάνω ιδιότητες τότε Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποχρεούται σε προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

12. Πιστοποιητικό περί καταβολής ΕΤΑΚ

13. Βεβαίωση τέλους Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που αποδεικνύει ότι ο πωλητής δεν οφείλει ΤΑΠ από το Δήμο με την προσκόμιση αντίγραφου του τίτλου κτήσης και του τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ εξοφλημένο (δεν απαιτείται για οικόπεδο χωρίς κτίσμα)

14. Βεβαίωση του Οργανισμού Κτηματολογίου περί υποβολής Δήλωσης Ν 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006 και σε περίπτωση κλειστού Κτηματολογικού γραφείου απαιτείται απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου

15. Πιστοποιητικό Μηχανικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίσμα άνω των 50 τμ.

16. Πιστοποιητικό Μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών (Ν. 4014/2011 - ΦΕΚ 209Α) που να επηρεάζουν την επιφάνεια, το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, τη κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή οι αυθαίρετες κατασκευές & χρήσεις εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της § 2 δηλ. έχουν τακτοποιηθεί με τους νόμους 3843/2010, 4014/2011, υφίστανται προ του 1955, έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση ή νομιμοποιηθεί με τον νόμο 1337/1983 (νόμος Τρίτση)

17. Σε περίπτωση Μεταβίβασης Οικοπέδου, Τοπογραφικό Διάγραμμα από Μηχανικό με δηλώσεις Ν. 651/1977 και του Ν. 1337/1983 (υποχρεωτικά για τις πωλήσεις όχι όμως για γονικές παροχές, δωρεές) εάν και εφ' όσον δεν έχει αλλάξει το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής. Σε περίπτωση που η πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο κυρώθηκε ή τροποποιήθηκε μετά την 25/11/1994 απαιτούνται πέραν της βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας α) Βεβαίωση του αρμόδιου Δήμου ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2242/1994 - απαιτείται έστω και αν ακόμα δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής -β) Βεβαίωση του αρμόδιου Δήμου ότι για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν οφείλεται εισφορά σε χρήμα σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ. 7 του Ν. 1337/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2052/1994 - δεν απαιτείται για τα ακίνητα που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως και δεν έχει ακόμα κυρωθεί πράξη εφαρμογής

18. Βεβαίωση τακτοποίησης ημιυπαιθρίων

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ:

1. Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο

2. Α.Φ.Μ & Δ.Ο.Υ.

3. Αποδείξεις πληρωμής του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου από την αρμόδια ΔΟΥ για το ακίνητο που θα αγοράσει (πριν από την υπογραφή του Συμβολαίου ο αγοραστής υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση του φόρου την οποία έχει συντάξει ο συμβολαιογράφος και την οποία την έχουν υπογράψει τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής)